Oakley Brillen Oakley Zonnebril Nike Air Huarache Abercrombie Sale Nike Cortez Kopen
HAKKIMIZDA

Say?n hem?ehrilerimiz…

K?y?m?ze ait Web sitesinin yap?l?? amac?, bizler gibi gurbet’te olan k?yl?lerimize k?y?m?zden haber vermek, birbirimizle haberle?mek; k?y?m?z?, k?lt?r?m?z?, insan?m?z? d??ar?ya tan?tmak, has?l? Internet ve Bilgi ?a??nda teknolojinin t?m imkanlar?n? kullanarak k?y?m?z?n tan?t?m?na k???kte olsa bir katk?da bulunmakt?r. Ayr?ca ba?ar? ?yk?leri ad? alt?nda lakab?ndan ?te derinlemesine bilgi sahibi olmad???m?z de?erlerimizi tan?mak, tan?tmak ve  gen? nesillerimizi bilgilendirmektir.

Sitemizde :

Ba?ar? ?yk?leri : K?y?m?zde yeti?en kariyer sahibi t?m hem?erilerimizin kendi a??zlar?ndan hayat hikayeleri, nas?l ba?ard?klar?, gen?lere tavsiyeleri

Y?netim : K?y?m?z?n Muhtar ve ?htiyar heyeti, ayr?ca muhtar?m?z?n mesajlar?

Ula??m  : D??ar?dan gelecek misafirlerimiz i?in harital? ula??m bilgileri ve yol g?zergah?ndaki ziyaret edebilecekleri turistik yerler

K?lt?r?m?z :

Adetlerimiz      :
Do?umdan ?l?me t?m adetlerimiz
Leh?elerimiz    :
G?nl?k hayatta kulland???m?z kelimeler
Yemeklerimiz  :
Yemek k?lt?r?m?z
El sanatlar?m?z :
Oya, ganavi?e, cember, hal?, kilim vs. t?m el i?i eserlerin tan?t?m?
K?yafetlerimiz  :
G?nl?k, gezmelik, i?lik, d???n k?yafetlerimizin foto?raflar?
Sanat??lar?m?z  :
?iir, el sanatlar?, resim, foto?raf gibi sanatsal faaliyette bulunan hem?erilerimizin eserleriyle birlikte tan?t?m?.
 
Tarih?e : K?y?m?z?n yaz?l? ve ku?aktan ku?a?a ge?en s?zl? tarihi

Foto?raflar : Ki?isel olmay?p k?y?m?z? ve k?lt?r?m?z? tan?tan foto?raflar yer alacakt?r.

Chat odas? ve Forum i?in ?nce ?yelik formunu doldurup, ?yeli?iniz onayland?ktan sonra
"?ye Giri?i"nden sisteme giri? yapabilirsiniz

Chat odas?nda o anda kim "online" ise, o kullan?c?lar lakaplar?yla g?z?keceklerdir.
Odadan ayr?l?rken mutlaka "??k??" d??mesine bas?n?z.

Forum b?l?m?nde ise k?y?m?zle ilgili konular tart??maya a??lacakt?r. Tart??maya a??lm?? konulara ait g?r??lerinizi yazmak i?in ilgili konu linkini t?klay?p g?r???n?z? yazd?ktan sonra "g?nder" d??mesine bas?n?z. Yeni bir konu a?mak i?in ise, konu ba?l???n? ve g?r??lerinizi i?eren maili a?a??daki adrese g?nderebilirsiniz.

Sitenin yap?m?nda maddi ve manevi deste?ini esirgemeyen Sn.Caner ZORLU'ya te?ekk?r ederiz. (Aliefendilerin Caner)

?neri ve ele?tirilerinizi info@karakoykoyu.net adresine yazabilirsiniz. .  

Sayg?lar?m?zla,

 

Site Y?netimi 

 

Generic Cialis Uk Kamagra Oral Jelly Uk Generic Viagra Uk Viagra Online Uk Cialis Online Uk Cheap Kamagra Uk